• Kontrast
  • Wielkość czcionki
  • A-
  • A
  • A+
logo logo
Godło Polski

Akademia Talentów Przedszkole Publiczne w Nekli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.akademiatalentow.net/

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • administratorzy i nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez panią dyrektor.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: dyrektor przedszkola Angelika Kurzawa, biuro@akademiatalentow.net . Kontaktować można się także telefonicznie +48 888 15 16 15.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna budynku przedszkola przy ul. Irysowej 15,

62-330 Nekla, tel. 888 15 16 15

e-mail: biuro@akademiatalentow.net

 

Opis dostępności wejścia do budynku
Do budynku przedszkola prowadzą dwa schody. Główne wejście znajduje się od ul. Irysowej. Budynek posiada boczne wyjście ewakuacyjne. Istnieje możliwość wejścia do przedszkola po podjeździe. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro, gdzie placówka posiada sale edukacyjne, gabinety terapii indywidualnej, gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne, toaletę. Brak windy. W budynku posiadamy toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Przy wejściu do przedszkola posiadamy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie posiadamy pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Przedszkole posiada własny parking. Nie istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu do placówki.
 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie ma osób posługujących się językiem migowym.


 

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada własnej aplikacji mobilnej.


 

Dostępność architektoniczna budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 33, 62-330 Nekla, tel. 888 15 16 15

e-mail: biuro@akademiatalentow.net


 

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście znajduje się od ul. Dworcowej. Przedszkole mieści się na piętrze. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.


 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro, gdzie placówka posiada sale edukacyjne, gabinet dyrektora, pomieszczenia socjalne, toaletę, kuchnię. Brak windy.


 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Nie posiadamy pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.


 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przedszkole posiada własny parking. Nie istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu do placówki.


 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie ma osób posługujących się językiem migowym.


 

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada własnej aplikacji mobilnej.